Algemene voorwaarden

 

1.Inleiding

Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mij’ staat wordt Annemarie Kwakkelaar bedoeld.

 

De financiële afhandeling wordt uitgevoerd door mevrouw Annemarie Kwakkelaar

Coach:

Annemarie Kwakkelaar

Adres: Sint-Antheunisstraat 12

4331 PP Middelburg

 

Kamer van Koophandelnummer: 70033625

 

Contact via: www.annemariekwakkelaar.nl

 

Online Business coaching, of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden over ondernemen.

 

Opdrachtgever:

De natuurlijke- of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot coaching en/of training is gesloten.

 

Deelnemer:

De natuurlijke persoon die aan een training en/of coaching deelneemt.

 

Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, aanbiedingen en/of overige (rechts)handelingen tussen Annemarie Kwakkelaar en opdrachtgever/deelnemer.

Overeenkomst

3.1 De overeenkomst met betrekking tot het verzorgen en uitvoeren van een training en/of coaching komt tot stand door de schriftelijke/e-mail bevestiging door Annemarie Kwakkelaar aan de opdrachtgever/deelnemer voor deelname aan een training en/of coaching.

3.2 Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn uitsluitend bindend als die schriftelijk door Annemarie Kwakkelaar zijn bevestigd.

 

Geheimhouding

De coach en de deelnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun coaching traject van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De coach houd zich aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

 

Investering

Voordat de afspraak voor de coaching wordt gemaakt, wordt door de coach aan de opdrachtgever het tarief (inclusief BTW, tenzij anders aangegeven) meegedeeld. De coach is gerechtigd om gedurende het kalenderjaar een tariefwijziging door te voeren. Dit geldt niet voor reeds lopende offertes en overeenkomsten.

 

 Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, dient de volledige betaling voorafgaand aan de start van de coaching door Annemarie Kwakkelaar van de opdrachtgever te zijn ontvangen. Betaling geschiedt via bankoverschrijving op het bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur. De opdrachtgever ontvangt na het maken van de eerste afspraak de factuur per e-mail. De termijn van de betaling staat vermeld op de factuur.

 

  1. Intellectueel eigendom / Gebruik materialen

 

7.1 Op de teksten, materialen van deze training bezit ik de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na de training mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.

 

7.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen training, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven hebben.

 

Annulering en verplaatsing door coach

8.1 Annemarie Kwakkelaar heeft het recht om een coachsessie te annuleren. Annemarie Kwakkelaar zal de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten in dat geval binnen 14 dagen terugbetalen.

8.2 Annemarie Kwakkelaar heeft het recht om de aanvangstijd, datum en/of locatie van een coachsessie te wijzigen.

 

Klachten

9.1 Mocht je ontevreden zijn over de training of een onderdeel van de training dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kunnen we niet in behandeling nemen.

 

9.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van de training onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 

9.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

 

Aansprakelijkheid

10.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

10.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., is uitgesloten.

 

10.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

 

Overig

11.1 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

 

11.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

 

11.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

 

Geschillen

12.1 Bij eventuele geschillen zal ik altijd eerst mijn best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat ik een geschil aan de rechter voorleg.

 

12.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter te Arnhem.

 

Toepasselijk recht

13.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Wijziging van de voorwaarden

14.1 Ik, Annemarie Kwakkelaar, ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op een aangekondigde tijdstip.

 

14.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

 

Coach sessies

15.1 In deze coach sessies heb ik mijn ervaringen, talenten, kennis, passie en energie samengevoegd. Deelnemer moet naast het volgen van de coach sessies voldoende tijd reserveren voor de oefeningen, opdrachten en training. Deelnemer is zelf verantwoordelijke voor het behalen  van het succes van de deelname. Het grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Annemarie Kwakkelaar geeft geen enkele garantie. Wel bied ik al mijn mogelijke kennis, handvatten en tips aan om jou in je onderneming de beste resultaten te laten behalen.

 

Regels omtrent de online coaching

– Afspraken kunnen 1 op 1 plaatsvinden via Zoom.

 

– Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd per telefoon anders vervalt de afspraak en dient u het volledige tarief te betalen omdat de tijd voor u gereserveerd staat. Voor een live afspraak geldt hetzelfde.

 

– Een 1-op-1 online afspraak duurt minimaal 45 minuten en maximaal 90 minuten.

 

– De high-end boost coaching en een intuïtieve business-call zijn een maand geldig.

 

– Als ik ziek ben dan schuiven alle afspraken op.

 

– Ik zal mijn vakanties op tijd laten weten zodat je weet waar je aan toe bent.

 

Aanmelding

Een persoon kan zich aanmelden voor een business coaching sessie van Annemarie Kwakkelaar via het inschrijfformulier van de betreffende training op www.annemariekwakkelaar.nl of per e-mail highendyou@gmail.com. Indien ik de aanmelding accepteert, wordt deze schriftelijk/per e-mail bevestigd. Hiermee komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de coaching tot stand.

 

Annemarie Kwakkelaar heeft het recht om, al dan niet onder opgave van redenen, deelname van deelnemer te weigeren. Annemarie Kwakkelaar zal dan de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten van de niet genoten coaching dag(en) binnen 14 dagen restitueren.

 

Betaling

Na het tot stand komen van de overeenkomst ontvangt de opdrachtgever een factuur voor de kosten van deelname van de deelnemer aan de coaching. Voor de factuur geldt: Deelname aan 1 op 1 coaching kan pas plaatsvinden na betaling van het volledige bedrag van de factuur.

 

Annulering

Indien blijkt dat er voor een bepaalde training onvoldoende aanmeldingen zijn ontvangen, kan Annemarie Kwakkelaar besluiten de training te annuleren of te verplaatsen. Ook is Annemarie Kwakkelaar gerechtigd om de locatie van de training te wijzigen indien er meer of minder deelnemers zijn aangemeld. Deelnemers worden hierover tijdig per e-mail geïnformeerd en het reeds betaalde bedrag wordt in geval van annulering binnen 14 dagen gerestitueerd.

 

Annulering door een deelnemer dient altijd per e-mail te geschieden.