Algemene Voorwaarden

Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten die door Annemarie Kwakkelaar worden georganiseerd en aangeboden. 

Annemarie Kwakkelaar

KvK: 70033625

Contact via: www.annemariekwakkelaar.nl

Artikel 1 Begrippen

Coach: Annemarie Kwakkelaar


Deelnemer
: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan een dienst afneemt.


Diensten
: Onder diensten wordt verstaan (online)trainingen, (online)coaching trajecten  en (online)readings en/of kaartleggingen, dit allemaal in de breedste zin van het woord. Het doel van deze diensten is om kennis en/of vaardigheden over te brengen op het gebied van manifesteren, de wet van de aantrekking, kwantumfysica en zelfliefde, ook dit allemaal in de breedste zin van het woord.  Op de website staat omschreven wat een deelnemer van een Dienst kan verwachten en wat de kosten zijn voor deelname. 


Offerte
: prijsaanbiedingen op de website.

Artikel 2 Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, aanbiedingen en/of overige (rechts)handelingen tussen Coach en Deelnemer.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 De overeenkomst met betrekking tot het verzorgen en uitvoeren van een Dienst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging (e-mail) door Coach aan de Deelnemer.

3.2 Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn uitsluitend bindend als die schriftelijk door Coach zijn bevestigd.

Artikel 4 Verantwoordelijkheden

4.1 Elke handeling die je doet naar aanleiding van elke Dienst die je hebt afgenomen is je eigen verantwoordelijkheid. Coach kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

4.2 De Diensten zijn bedoeld om je te helpen met jouw persoonlijke ontwikkeling en kennis over te brengen van de wet van de aantrekking. Coach kan je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door mij aangeboden informatie is geheel aan jou. Coach kan je alleen helpen door het delen van kennis, ervaringen en strategieën.

4.3 In de Diensten heeft de Coach haar ervaringen, talenten, kennis, passie en energie samengevoegd. Deelnemer moet naast het volgen van de training voldoende tijd reserveren voor de oefeningen, opdrachten en training. Deelnemer is zelf verantwoordelijke voor het behalen van het succes van de deelname. Het is afhankelijk van je eigen inspanningen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 Coach is in geen geval aansprakelijk voor de door de Deelnemer gedane acties en keuzes in zijn of haar persoonlijke of zakelijke leven naar aanleiding van het afnemen van de Dienst.

5.2 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van Coach wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Dienst bedongen prijs, exclusief BTW.

5.3 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., is uitgesloten.

5.4 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je Coach eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat Coach in staat is om haar verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen. Indien deze ingebrekestelling niet binnen 14 dagen nadat de tekortkoming zich heeft voorgedaan is verstuurd vervalt het recht op schadevergoeding.

Artikel 6 Geheimhouding

Coach en de deelnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Dienst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Coach houdt zich aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.-

Artikel 7 Investering

7.1 Voordat de Dienst wordt geleverd en/of afgenomen wordt door de Coach aan de Deelnemer het tarief (inclusief BTW, tenzij anders aangegeven) gefactureerd. De Dienst zal pas worden geleverd nadat 100% van het gefactureerde bedrag is voldaan. Coach is gerechtigd om gedurende het kalenderjaar een tariefwijziging door te voeren. Dit geldt niet voor reeds lopende offertes en overeenkomsten.

7.2 Betaling geschiedt via bankoverschrijving op het bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur. De factuur zal per mail verstuurd worden. De termijn van de betaling staat vermeld op de factuur.

Artikel 8 Annulering

8.1 Coach heeft het recht om een Dienst te annuleren dan wel te verplaatsen. Indien de Dienst door Coach wordt geannuleerd dan zal zij de door Deelnemer betaalde kosten in dat geval binnen 14 dagen terugbetalen. Indien de Dienst wordt verplaatst, na goedkeuring van de Deelnemer, zullen de betaalde kosten niet terugbetaald worden.

8.2 Coach heeft het recht om de aanvangstijd, datum en/of locatie van een Dienst te wijzigen. Uiteraard zal dit altijd in overleg gaan met de Deelnemer.

8.3 Hieronder is een overzicht in welke gevallen eventueel een credit plaats kan vinden:

  • Readings die betaald zijn kunnen niet gecrediteerd worden.
  • Coaching trajecten van een maand die betaald zijn kunnen niet gecrediteerd worden.
  • Coaching trajecten van een jaar die na twee sessies, doch uiterlijk binnen 3 weken na aanvang, geannuleerd worden krijgen 100% gecrediteerd. Jaartrajecten die na de tweede sessie dan wel na 3 weken na aanvang en voor het einde van de vierde sessie, dan wel 6 weken na aanvang, geannuleerd worden krijgen 50% gecrediteerd, jaartrajecten die na de tweede maand geannuleerd worden krijgen geen geld gecrediteerd.
  • Online Trainingen die gekocht zijn met Early Bird en/of Mid Bird korting, kunnen na betaling niet gecrediteerd worden. Online trainingen die gekocht zijn voor het normale tarief, namelijk het Late Bird tarief kunnen alleen volledig gecrediteerd worden, wanneer de deelnemer het online werkboek nog niet heeft ontvangen en nog niet is toegevoegd aan de Instagram privé community.
  • Meditaties die op audio zijn vastgelegd en aangekocht, kunnen niet gecrediteerd worden.

Artikel 9 Intellectueel eigendom / Gebruik materialen

9.1 Op de teksten, materialen van de Dienst bezit Coach de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na de Dienst mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

9.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen training, tenzij Coach hier schriftelijk toestemming voor gegeven heeft.

Artikel 10 Klachten

10.1 Mocht je ontevreden zijn over de Dienst of een onderdeel van de Dienst dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan Coach laten weten. Dit kan door middel van het sturen van een e-mail. In deze e-mail dien je een duidelijke omschrijving van de klacht op te nemen. De Coach spant zich in om zo snel als mogelijk op de klacht te reageren c.q. te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven wordt niet in behandeling genomen.

10.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van de Dienst gemeld worden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of eventuele schadeloosstelling.

Artikel 11 Overig

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Coach en Deelnemer zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 12 Geschillen

12.1 Bij eventuele geschillen zal Coach altijd eerst haar best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat een geschil aan de rechter wordt voorgelegd.

12.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter te Middelburg.

Artikel 13 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Aangepast op: 13 juli 2023